OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 
Prevádzka a ekonomika dopravy

        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko-hospodárske a ekonomické funkcie, prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy a prepravy. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu.
        Absolvent študijného odboru si v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce môže nájsť uplatnenie hlavne v železničnej doprave a preprave, v cestnej doprave, v mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v železničnej, cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v železničnej a cestnej doprave, a to ako dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovaním a rozborom dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), výpravca, osobný a nákladný pokladník, kalkulant prepravného, reklamant, referent prepravy, plánovač, normovač, dozorca prepravy, dispečer vlakovej dopravy, sprievodca osobných a nákladných vlakov, vlakvedúci, technik v prevádzke a riadení železničnej dopravy, železničných vlečiek, pracovník v ekonomických zložkách podniku, ako i v oblasti logistiky.
        Hlavným cieľom študijného odboru je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na trhu práce. Zároveň sa absolvent v primeranom rozsahu pripravuje tak, aby po zapracovaní mohol získať certifikáty medzinárodnej úrovne. Absolvent študijného odboru je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárskych a dopravných vysokých školách a univerzitách.

        Z týchto dôvodov musí mať absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov, schopný samostatnej práce i práce v tíme, sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti, prípadne aj vedenia osobného aj nákladného vozidla, je schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami a zásadami humanizmu, etiky a demokracie.          

V oblasti všeobecného vzdelania

        V oblasti všeobecného vzdelania má absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy nasledujúce vedomosti, zručnosti a návyky: potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom aj písomnom styku, dohovorí sa v jednom z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, rusky), pozná a chápe humanitnú a umeleckú funkciu literatúry a ostatných druhov umenia, ich hlavných vývojových etáp a čŕt, získa uvedomelé čitateľské návyky, pozná dejiny slovenského národa a významných období svetových dejín, pozná vývoj ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby, ovláda základy stredoškolskej matematiky a ostatných prírodovedných predmetov, osvojuje si podstatu prírodných a spoločenských javov poznaním zákonov ktorými ich vyjadrujeme, vrátane možností ich využitia na zmenu životných podmienok a riešení praktických úloh v danom odbore, pozná základy fyziológie a sociológie a chápe zmysel a metódy ochrany života, životného prostredia a prírody, je asertívny.

V oblasti odborného vzdelania

        Požadované vedomosti: 
        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy v oblasti odborného vzdelania pozná: princípy a úlohu dopravy v globálnom pohľade, ako aj na úrovni celoštátnej a regionálnej, komplexné problémy dopravného a prepravného procesu a vedieť ich riešiť, základné ekonomické pojmy a právne predpisy v doprave, zásady ekonomiky, účtovníctva a podnikania v doprave, bezpečnostné, protipožiarne, environmentálne a ďalšie súvisiace pracovnoprávne predpisy, medzinárodné dohody a zmluvy v doprave, základy tovaroznalectva, základy colného konania.
        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti zasielateľstva ďalej pozná: náležitosti potrebné na založenie a prevádzkovanie dopravnej a zasielateľskej firmy a má vedomosti hlavne z oblasti občianskeho, obchodného, daňového práva a z oblasti marketingu a manažmentu, bezpečnostné protipožiarne a environmentálne predpisy, možnosti využitia mechanizačných prostriedkov a zariadení vzhľadom na prepravovaný tovar, základnú ekonomickú agendu v oblasti účtovníctva, zákony, dohody, predpisy zo všetkých druhov dopráv, pohraničné formality, úlohu a význam T – dokumentov a karnetov TIR ako aj povinnosti a zodpovednosť, ktoré vyplývajú z ich používania, rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poranenie, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce, doklady vodičov, postup v prípade dopravnej nehody, opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zákazov a obmedzení zo strany vodičov, základné vedomosti o geografii európskej cestnej sieti a sieti v mieste pôsobenia.
        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti cestnej dopravy a prepravy ďalej pozná: v  základných rysoch členenie konštrukčných uzlov a častí dopravných prostriedkov, vrátane podmienok ich bezpečného prevádzkovania, možnosti využitia mechanizačných zariadení v závislosti na druhu prepravovaného tovaru, hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na základe nich vznikajú, predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave a osobnej doprave, predpisy a povinnosti vznikajúce z Dohovoru o práci osádok, evidenciu prevádzky cestných vozidiel, význam a dôsledky Incotermsu, pohraničné formality, úlohu a význam T-dokumentov a karnetov TIR ako aj povinnosti a zodpovednosť, ktoré vyplývajú z ich používania, rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce, doklady vodičov, postup v prípade dopravnej nehody, opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zákazov a obmedzení zo strany vodičov, základnú geografiu európskej cestnej siete a siete v mieste pôsobenia.
        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti logistiky v doprave ďalej pozná: základné zákony a predpisy týkajúce sa colného konania, spôsoby a zásady vypracovania prepravných zmlúv a ich fakturácie, základné druhy a konštrukciu dopravných a prepravných prostriedkov.

          Požadované zručnosti: 
        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy vie: používať matematické, fyzikálne, chemické, ekologické a ďalšie zákony pri štúdiu a riešení technických problémov v praxi, sa orientovať v dopravnej a prepravnej problematike, základné úkony pri práci s osobným počítačom potrebné pre aplikovnie vedomostí, spracovať ekonomickú agendu, kalkulovať cenu za dojednanú dopravu, vykonať základné účtovné úkony, vie manipulovať s rôznymi nástrojmi platenia, vypracovať organizačnú štruktúru podniku, organizovať plán práce, matematické, fyzikálne, chemické, ekologické a ďalšie zákony pri štúdiu a riešení technických problémov v praxi.

        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti zasielateľstva ďalej vie: uzavrieť prepravnú zmluvu s dopravcami všetkých druhov dopráv, vybaviť reklamáciu zákazníka, predložiť návrh viacerých alternatív prepravy tovaru, vypočítať cenu za prepravu, vyfaktorovať služby, ktoré poskytol zákazníkovi, vypracovať všetky formy úhrad záväzkov firiem a kalkulácie nákladov.

        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti cestnej dopravy a prepravy ďalej vie: založiť a prevádzkovať dopravnú firmu, predovšetkým v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, daňového práva, v oblasti obchodného a finančného riadenia podniku, prístupu na trh a má vedomosti potrebné na riadenie technickej zložky prevádzky cestnej dopravy, zobraziť tvar súčiastok, technické písmo a zhotovovať technické výkresy, pripraviť, riadiť, vykonávať, evidovať, kontrolovať a hodnotiť pracovné operácie v doprave, zabezpečiť základné práce súvisiace s colným vybavením a vyťažovaním dopravného prostriedku, dohodnúť prepravnú zmluvu, najmä so zreteľom na prepravné podmienky, zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za stratu alebo poškodenie tovaru, poranenie cestujúcich, alebo poškodenie ich batožiny počas prepravy, alebo za jeho oneskorené doručenie a dopravu, vie ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie, uzatvoriť pracovnú zmluvu, kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu alebo tonu, používať predpisy týkajúce sa cestovného a cenotvorby vo verejnej osobnej doprave, a predpisy pre fakturovanie služieb v osobnej doprave, vysvetliť aplikácie prenosu elektronických údajov v cestnej doprave, používať predpisy týkajúce sa fakturovania služieb, zostaviť prepravné plány (cestovné poriadky), vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia, spracovať postupy pri preprave nebezpečného tovaru, skaziteľných potravín a živých zvierat, v zhode s medzinárodnými predpismi.

        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti logistiky v doprave ďalej vie: charakterizovať tovar z pohľadu vlastností, hodnotenia a ochrany, vypracovať prepravnú zmluvu a správne ju vyfakturovať, vypočítať tarify pre prepravu tovaru, spracovať colný záznam, riešiť problematiku aplikácie medzinárodných zmlúv a colných predpisov, zvoliť najvhodnejší spôsob prepravy.

          Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
        Absolvent študijného odboru 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy sa vyznačuje samostatným myslením a pohotovým sa rozhodovaním, cieľavedomým, rozvážnym a rozhodným konaním, samostatným a primeraným, jazykovo správnym konaním vo vzniknutej komunikatívnej situácii v ďalšom jednom alebo dvoch živých jazykoch, porozumením odbornému textu v tomto jazyku, a zručnosťou v používaní slovníka a iných pomôcok, aplikovaním získaných vedomostí a zručností v spoločenskej praxi, iniciatívnym a samostatným riešením úloh na pracovisku, prácou v tíme, aktívnym zúčastňovaním sa na organizácii a riadení činnosti v pracovnej skupine, získavaním a využívaním informačných zdrojov a informačných technológií, starostlivosťou o svoj dobrý zdravotný stav.

Technika jazdy

Charakteristika predmetu:

      Učivo predmetu poskytuje žiakom na primeranej úrovni vedomosti a schopnosti potrebné pre správne pochopenie technických, organizačných, právnych a ekonomických zásad vedenia motorových vozidiel, vrátane ich bezpečného a hospodárneho využívania v prevádzke a zručnosti vo vedení motorových vozidiel, umožňujúce získať príslušné vodičské oprávnenie.
      Obsah predmetu zahŕňa základné znalosti z oblasti psychológie vodiča, zo zdravotnej prípravy v oblasti poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách. Časť prípravy na cvičné jazdy obsahuje teóriu jazdy, zásady bezpečnej a hospodárnej jazdy, pravidlá cestnej prevádzky, podmienky prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a niektoré právne aspekty v cestnej doprave. Funkcia vyučovacieho predmetu je vo vytváraní dobrého prehľadu o práci vodičov pri jazde cestným vozidlom, prispieva k znižovaniu dopravnej nehodovosti a ochrane životného prostredia a hlavne k vytvoreniu podmienok získať vodičské oprávnenie.
      Organizácia vyučovacieho procesu je určená charakterom predmetu. Vo vyučovacom procese sa uplatňujú aktívne vyučovacie formy a metódy. V širokej miere sa uplatňujú moderné audiovizuálne učebné pomôcky a didaktická technika , vrátane výpočtovej techniky. Cvičenia slúžia na upevnenie vedomostí, schopností a zručností, hlavne v oblasti zdravotnej prípravy a pravidiel cestnej prevádzky. Vyučovanie má prebiehať v odbornej učebni vybavenej predpísanými učebnými pomôckami a odbornou literatúrou, vhodne treba využívať autotrenažér a výcvikový automobil.
      Praktický výcvik v riadení motorového vozidla prebieha individuálne u každého žiaka v rozsahu a v zložení podľa typu vodičského oprávnenia a v zmysle príslušnej vyhlášky MDPaT o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie a nadväzuje na teoretickú prípravu. Vodičské oprávnenie skupiny C resp. min skupiny B je súčasťou profilu absolventa.